DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - prace konserwacyjne

Ostrów Maz. 08.07.2019r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: malowanie pracowni terapeutycznych i wymianę lamp oświetleniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)    malowanie pracowni terapeutycznych (sufit, ściany)  -   powierzchnia malowania ok. 200 m2,

2)    wymiana 42 lamp oświetleniowych – rastrowe natynkowe 2 x 120cm świetlówka LED

Opis prac do wykonania:

  1. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
  2. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, sprzętów i materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wykonawca powinien samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość dostaw i prac koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
  4. Warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka - Kancelaria ŚDS) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Oferta powinna znajdować się w kopercie, zaadresowanej na Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” opatrzonej napisem: „Oferta na malowanie pracowni terapeutycznych i wymianę lamp oświetleniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 16.07.2019r. do godz. 14.00

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B”, ul Warchalskiego 3,                07-300 Ostrów Mazowiecka, po wpłynięciu wszystkich ofert potencjalnych (zaproszonych do składania ofert) kontrahentów, nie później jednak niż w dniu 17 lipca  2019 r. o godz. 14.30

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. w zakresie formalnym i merytorycznym : Pani Marta Telacka, tel.(29) 644-14-12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź  z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Dokumenty do pobrania :

 

 

TOP