DESIGNED BY JOOMLATD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Alpakoterapia

Ostrów Maz. 07.01.2019r


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka


Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: alpakoterapię dla osób niepełnosprawnych

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest


Prowadzenie alpakoterapii dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Zamawiający przewiduje dwugodzinne spotkanie 1 raz w tygodniu, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia terapeutyczne z alpakami.
Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla uczestników ŚDS typu „A i B” w Ostrowi Maz ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 grupy (max 16 osób) oraz koszty dojazdu.
Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Termin realizacji zamówienia: 20.01.2020r.-30.06.2020r.

 

pełny tekst "Zaproszenia" :

.

TOP