DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - INSTRUKTOR TAŃCA

Ostrów Maz. 17.01.2020r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3;07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: INSTRUKTORA TAŃCA


I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest
1) Prowadzenie godziny zajęć tanecznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Zamawiający przewiduje jedno spotkanie tygodniowo, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia taneczne dostosowane do potrzeb uczestników pod okiem INSTRUKTORA TAŃCA w siedzibie ŚDS w Ostrowi Maz. przy ul. K. Warchalskiego 3.
Celem pracy instruktora tańca będzie poprawa sprawności, kondycji fizycznej oraz ogólnego samopoczucia uczestników poprzez organizację zajęć z elementami tańca Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za   zorganizowanie zajęć z zakresu tańca dla 1 grupy (16 osób) pod okiem instruktora tańca. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.


1. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2020r.-30.06.2020r.
2. Warunki płatności: przelew 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

Dokumenty do pobrania :

 

.

 

 

TOP