DESIGNED BY JOOMLATD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B. Trwają prace nad wykonaniem nowej strony internetowej, dostosowanej do wymogów wyżej wymienionej ustawy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-16
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
    • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową  jest  Tomasz Fidura adres  poczty elektronicznej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B, ul. Warchalskiego 3 ,07-300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzi jedno wejścia, bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonuje obszar kontroli wejść

Wszystkie korytarze w budynku dostępne są dla osób na wózkach. W budynku jest jedna winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, I piętrze , II piętrze

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B znajduje się na 3 kondygnacjach budynku. Wejście do pomieszczeń przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik Środowiskowego Domu Pomocy typu A i B służy pomocą osobie niepełnosprawnej zarówno przy obsłudze, jak i w kwestii opuszczenia budynku. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B zatrudnia osobę z posiadanymi kwalifikacjami  tłumacza polskiego języka migowego.

 

.

TOP