DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert 2019 - Opiekun ds. mieszkania chronionego

Ostrów Mazowiecka 25.10.2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 

 1. I.                   Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego.  w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

1) wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,

2) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,

3) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,

4) współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,

5) udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,

6) mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,

7) dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,

8) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,

9) monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,

10) kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,

11) nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

 

 1. II.                Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, czyli:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      wykształcenie minimum średnie,

3)      minimum trzymiesięczny staż pracy wspierającym osoby niepełnosprawne,

4)      znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      wysokie umiejętności komunikacyjne,

7)      obowiązkowość, rzetelność,

8)      wysoka kultura osobista,

9)      postawa empatyczna,

10)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

11)  kwalifikacje oraz doświadczenie związane z wykonaniem przedmiotowego zapytania ofertowego;

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „ spełnia, nie- spełnia „ na podstawie dokumentów i Oświadczeń dostarczonych przez wykonawcę.

 

 1. III.             Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Informacje ogólne:

1)      W celu prawidłowego przygotowania oferty, uczestnik postępowania powinien zapoznać się szczegółowo z informacjami zawartymi w Warunkach Postępowania i wypełnić formularz ofertowy ( załącznik).

2)       Każdy uczestnik postępowania może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez dany podmiot.

3)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

4)      Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów

5)      Oferta misi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez uczestnika postępowania lub jego uprawnionego przedstawiciela albo pełnomocnika. Wszelkie (poprawki, wykreślenia itp.) muszą być parafowane przez w/w osobę/osoby.

6)      W przypadku, gdy uczestnika postępowania reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.

7)      Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta do wykonywania przedmiotowego zapytania ofertowego.

 1. Sposób opakowania i dostarczenia oferty:

1)       Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

2)      Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta na wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B”

3)      Koperta z ofertą musi być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) uczestnika postępowania składającego daną ofertę.

 

 1. IV.             Miejsce oraz termin składania ofert

Termin składania ofert do 31 października 2019 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”

ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 

 1. V.                Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą  - 06.11.2019r. – 05.11.2020 r.

 1. VI.             Opis sposobu obliczenia ceny

Uczestnik postepowania przedstawia cenę brutto za wykonanie wszystkich prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia

 

 1. VII.          Opis kryteriów jakie zastosuje wynajmujący przy wyborze oferty
 1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę brutto, przedstawiona w formularzu ofertowym.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w Warunkach Postępowania.
 3. Zamawiający zamierza podpisać umowę do 06.11.2019r.
 4. Zamawiający zamierza podpisać umowę z dwoma opiekunami ds. mieszkania chronionego pełniącymi obowiązki naprzemiennie

 

 1. VIII.       Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

 

 1. IX.             Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

W sprawach proceduralnych – Pani Marta Telacka, tel. 29 644 14 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Załączniki:

 

1)    Formularz Oferty

2)    Wzór umowy

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)       administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3)       administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4)       dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)       administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)       mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

7)       Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

8)       przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9)       podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej;

10)   administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe

 

 

 

Ostrów Mazowiecka 25.10.2019 r.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”

ul. Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 

 1. I.                   Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego.  w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

1) wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,

2) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,

3) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,

4) współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,

5) udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,

6) mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,

7) dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,

8) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,

9) monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,

10) kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,

11) nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

 

 

 1. II.                Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, czyli:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      wykształcenie minimum średnie,

3)      minimum trzymiesięczny staż pracy wspierającym osoby niepełnosprawne,

4)      znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      wysokie umiejętności komunikacyjne,

7)      obowiązkowość, rzetelność,

8)      wysoka kultura osobista,

9)      postawa empatyczna,

10)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

11)  kwalifikacje oraz doświadczenie związane z wykonaniem przedmiotowego zapytania ofertowego;

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „ spełnia, nie- spełnia „ na podstawie dokumentów i Oświadczeń dostarczonych przez wykonawcę.

 

 1. III.             Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Informacje ogólne:

1)      W celu prawidłowego przygotowania oferty, uczestnik postępowania powinien zapoznać się szczegółowo z informacjami zawartymi w Warunkach Postępowania i wypełnić formularz ofertowy ( załącznik).

2)       Każdy uczestnik postępowania może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez dany podmiot.

3)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

4)      Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów

5)      Oferta misi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez uczestnika postępowania lub jego uprawnionego przedstawiciela albo pełnomocnika. Wszelkie (poprawki, wykreślenia itp.) muszą być parafowane przez w/w osobę/osoby.

6)      W przypadku, gdy uczestnika postępowania reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.

7)      Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta do wykonywania przedmiotowego zapytania ofertowego.

 1. Sposób opakowania i dostarczenia oferty:

1)       Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

2)      Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta na wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B”

3)      Koperta z ofertą musi być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) uczestnika postępowania składającego daną ofertę.

 

 1. IV.             Miejsce oraz termin składania ofert

Termin składania ofert do 31 października 2019 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”

ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

 

 

 1. V.                Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą  - 06.11.2019r. – 05.11.2020 r.

 1. VI.             Opis sposobu obliczenia ceny

Uczestnik postepowania przedstawia cenę brutto za wykonanie wszystkich prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia

 

 1. VII.          Opis kryteriów jakie zastosuje wynajmujący przy wyborze oferty
 1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę brutto, przedstawiona w formularzu ofertowym.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w Warunkach Postępowania.
 3. Zamawiający zamierza podpisać umowę do 06.11.2019r.
 4. Zamawiający zamierza podpisać umowę z dwoma opiekunami ds. mieszkania chronionego pełniącymi obowiązki naprzemiennie

 

 1. VIII.       Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

 

 1. IX.             Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

W sprawach proceduralnych – Pani Marta Telacka, tel. 29 644 14 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Załączniki :

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)       administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3)       administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4)       dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)       administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)       mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

7)       Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

8)       przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9)       podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej;

10)   administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe

 

 

 

 

TOP