DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do skladania ofert - opiekun ds_ mieszkania chronionego

 Ostrów Mazowiecka 22.06.2022 r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka


Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z pożn. zm).
I. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego. w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:


1) wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,
2) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,
3) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
4) współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,
5) udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,
6) mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,
7) dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,
8) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
9) monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,
10) kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,
11) nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

 dokumenty do pobrania :

 

TOP